neprihlásený Piatok, 12. apríla 2024, dnes má meniny Estera
Bitcoin I. - Čo je a ako funguje Bitcoin

Digitálna mena Bitcoin sa stala v posledných týždňoch jednou z najfrekventovanejších tém IT médií, vďaka výraznému rastu výmenného kurzu a prekročeniu celkovej hodnoty dve miliardy eur ale tiež vďaka následnému náhlemu veľkému prepadu hodnoty. V dnes začínajúcom seriáli článkov si bližšie popíšeme túto sofistikovanú menu a viaceré jej aspekty, z pohľadu užívateľa aj z pohľadu jej technického návrhu. Začíname základným predstavením princípu a fungovania meny.

DSL.sk, 15.4.2013


Digitálna mena Bitcoin sa v poslednom období stala mimoriadne frekventovanou témou v IT ale nielen IT médiách kvôli dramatickému rastu hodnoty vydanej meny a ešte dramatickejšiemu pádu na konci uplynulého týždňa.

V dnes začínajúcom seriáli článkov sa pozrieme bližšie na túto menu a jej technický návrh, pričom články budú kombinovať základné informácie prístupné aj laickým čitateľom a zároveň odbornejšie detailnejné informácie.

V prvom článku sa budeme venovať niektorým základným informáciám o mene, pričom jednotlivým aspektom sa budeme detailnejšie venovať v nasledujúcich pokračovaniach.

Čo je Bitcoin

Mena Bitcoin je digitálnou menou, teda menou existujúcou len v podobe dát respektíve čísel a nie vo forme fyzických platidiel. Rovnako ako iné digitálne meny sa pre zabezpečenie svojej funkčnosti spolieha na kryptografiu.

Mena je určená pre uskutočňovanie platieb medzi jej užívateľmi prostredníctvom Internetu.

Bitcoin je plne decentralizovaná P2P mena nezávislá na akejkoľvek autorite, čo sa týka technickej prevádzky, vydávania novej meny aj dohľadu nad transakciami.

Transakcie v Bitcoin mene sú nevratné, po ich akceptovaní Bitcoin sieťou za štandardných okolností nie je možné transakcie žiadnym spôsobom zrušiť.

Jedna základná jednotka meny nesie označenie BTC, pričom množstvá meny Bitcoin sa počítajú s presnosťou na osem desatinných miest v desiatkovej sústave.

Postupne k mene vznikol rozsiahly ekosystém umožňujúci okrem iného menu získavať výmenou za klasické meny na burzách. Hodnota meny Bitcoin je v súčasnosti určovaná takmer výlučne dopytom a ponukou na burzách, keď až na niekoľko výnimiek na ňu nie je naviazaná žiadna reálna ekonomika používajúca túto menu ako pevnú menu a nielen ako spôsob efektívnej a prípadne anonymnej platby.

Aktuálne sa 1 BTC vymieňa za rádovo 70 až 80 eur, v minulom týždni to bolo ešte za maximálne viac ako 200 eur. Ako poukazuje aj táto prudká zmena, Bitcoin mena je zatiaľ výrazne nestabilná a už niekoľkokrát sa jej kurz v rozpätí niekoľkých týždňov zvýšil o stovky percent a následne zodpovedajúco rýchlo klesol.

Mena má deflačnú povahu, keď do obehu bude postupne uvoľnené spolu pevné množstvo meny presne predpísaným spôsobom, 21 miliónov BTC. V súčasnosti je v obehu 11.03 miliónov BTC, pričom denne sa uvoľnuje 3600 nových BTC. Každé štyri roky, najbližšie v 2017, sa množstvo novej denne vydávanej meny zníži na polovicu, 99.9% meny tak bude v obehu v roku 2044 a 100% v roku 2140.

Aktuálne dosahuje hodnota všetkej vydanej Bitcoin meny určená aktuálnym kurzom meny voči euru cca 820 miliónov eur. Ak sa mene v budúcnosti prípadne podarí širšie presadiť a bude používaná ako bežná mena veľkým počtom ľudí, jej hodnota oproti klasickým menám bude zrejme musieť zodpovedať jej používanosti a bude tak zrejme musieť byť výrazne vyššia ako v súčasnosti.

Ako vznikol Bitcoin

Bitcoin je postavený na jednoduchom základnom principiálnom 9-stranovom návrhu (PDF), ktorý zverejnila v roku 2008 osoba respektíve osoby používajúce meno Satoshi Nakamoto.

Nakamoto okrem teoretického návrhu menu vytvoril aj prvého a dodnes oficiálneho klienta, ktorého alfa verziu 0.1 sprístupnil v januári 2009 a tým zároveň odštartoval existenciu meny.

Prvý Bitcoin blok vznikol 3. januára 2009.

Nakamoto sa podieľal aktívne na vývoji meny a klienta do konca roku 2010, následne sa minimálne pod týmto menom prestal v mene angažovať. Nakamoto vystupoval vždy iba prostredníctvom Internetu a jeho skutočná identita zatiaľ nebola verejne potvrdená.

Prečo sa Nakamoto stiahol nie je známe. Nie je ale vylúčené, že efektívne využil svoju pozíciu tvorcu a prvého intenzívnejšieho užívateľa meny a vlastní nezanedbateľné množstvo doteraz vydanej Bitcoin meny.

Koľko Nakamoto a ďalší prví používatelia Bitcoinu vlastnia nie je v súčasnosti známe.

Bitcoin adresy a peňaženka

S Bitcoin menou je možné nakladať vo forme tzv. elektronických Bitcoin mincí, pričom minca je štandardne v danom čase vlastnená jednou tzv. Bitcoin adresou. Užívateľ si môže napríklad pomocou oficiálneho Bitcoin klienta respektíve pomocou alternatívnych klientov vytvoriť ľubovoľný počet adries.

S Bitcoin adresou je spätý tajný kľúč, ktorým vlastník adresy preukazuje svoje vlastníctvo tejto adresy realizovaním kryptografického podpisu a môže tak mince previesť na nového vlastníka.

Bitcoin používa 256-bitové kľúče asymetrického algoritmu ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Bitcoin adresa je odvodená z verejného kľúča prislúchajúceho tomuto tajnému kľúču pomocou hash funkcií SHA-256 a RIPEMD-160, pričom obsahuje aj kontrolnú sumu pre zabránenie omylom v adrese. Výsledná podoba adresy je kódovaná v Base58Check kódovaní.

Bitcoin adresy tak majú 27 až 34 znakov využívajúcich číslice a malé aj veľké písmená abecedy, pričom na veľkosti použitých písmen záleží. Štandardné adresy začínajú číslicou 1, príkladom platnej Bitcoin adresy je 16FKzmjaNQzjTgCmMnmCTEwvUSjjpFd9aL.

Privátne kľúče užívateľa klienti ukladajú spolu s ďalšími informáciami do tzv. peňaženky. Bez kľúčov užívateľ stratí mince patriace jeho adresám a zároveň útočník po získaní kľúčov získa plnú kontrolu nad mincami patriacimi užívateľovi, ochrane kľúčov a peňaženky je preto potrebné venovať dostatočnú pozornosť.

Elektronické Bitcoin mince a transakcie

Elektronickou mincou v Bitcoin mene podľa terminológie v pôvodnom návrhu Bitcoin meny je reťaz nadväzujúcich transakcií, ktoré túto mincu postupne prevádzajú na ďalších a ďalších vlastníkov. Prvou transakciou reťaze je transakcia vytvárajúca túto mincu pri vzniku nového tzv. Bitcoin bloku.

V tejto terminológii môže mať minca hodnotu ľubovoľného počtu BTC, napríklad v súčasnosti nové vytvárané mince majú pri vzniku hodnotu 25 BTC.

Mincu môže aktuálny vlastník previesť na nového majiteľa transakciou, v ktorej digitálnym podpisom zodpovedajúcim jeho adrese vlastniacej mincu podpíše informáciu obsahujúcu aj adresu nového vlastníka. Tak vzniká kryptograficky zabezpečená a overiteľná reťaz transakcií, ktorá určuje históriu mince od jej vzniku až po aktuálneho vlastníka mince.

Bitcoin transakcie sú flexibilnejšia ako popisuje tento základný princíp, keď na vstupe transakcie môže byť viacero existujúcich mincí. Súčet hodnôt mincí prevádzaných transakciou následne môže byť na výstupe transakcie rozdelený medzi viacero adries a nových mincí, pričom súčet hodnôt nových mincí musí byť samozrejme menší alebo rovný ako bol súčet hodnôt mincí vstupujúcich do transakcie.

Napríklad prevod menšej hodnoty ako minca vlastnená užívateľom sa následne pomocou tohto spájania a rozdeľovania mincí realizuje transakciou, ktorá požadovanú časť hodnoty mince posiela novému vlastníkovi a zvyšok posiela naspäť na adresu platiaceho užívateľa.

Implementácia transakcií definovaná v Bitcoin protokole je ešte flexibilnejšia, keď nový vlastník mince nemusí byť priamo napevno definovaný adresou. Platca do transakcie totiž zahŕňa skript v špecifickom jazyku, ktorý definuje kto a ako môže disponovať vytvorenou mincou. Štandardne skript umožňuje disponovať novou mincou práve vlastníkovi špecifickej cieľovej adresy, ktorý vie vygenerovať platný podpis potvrdzujúci jeho vlastníctvo tejto adresy, možné je použiť ale aj iný skript.

Flexibilita umožňuje v budúcnosti Bitcoin rozširovať a napríklad umožnila v uplynulom roku pridať podporu pre adresy, z ktorých je možné odoslať mince len po podpise transakcií viacerými podpismi. To je okrem iného možné využiť na vyššiu bezpečnosť, spoločnú peňaženku viacerých osôb alebo podmienené platby.

Bitcoin bloky, mining a pooly

Mena s takto definovanými elektronickými mincami by už dokázala uskutočňovať transakcie, stále ale nemá vyriešený spôsob generovania nových mincí a spôsob zabránenia dvojitému minutiu tej istej mince. Minca totiž síce kryptograficky potvrdzuje jej prevod od vzniku až po posledného vlastníka, platná bez ďalších opatrení môže byť zároveň ale aj druhá minca prevádzajúca v niektorom kroku rovnakú mincu ako prvá minca ale na iného vlastníka.

Oba problémy rieši mena Bitcoin verejnou databázou všetkých transakcií, pričom transakcie respektíve skupiny transakcií sú časovo zoradené. Táto verejná databáza je realizovaná reťazou tzv. Bitcoin blokov, pričom blok je množinou jednej alebo viacerých platných Bitcoin transakcií. Každý blok nadväzuje na predchádzajúci blok zahrnutím hash sumy predchádzajúceho bloku a tým je tak určené jednoznačné poradie blokov.

Ak sa tak dve alebo viac transakcií následne pokúsi minúť rovnakú mincu, platí len transakcia nachádzajúca sa v skoršom bloku. Do jedného bloku sa samozrejme dve odporujúce si transakcie neakceptujú.

Aby sa útočníkom zabránilo manipulovať s blokmi transakcií, vypočítať korektný blok spĺňajúci požadované kritériá je výpočtovo náročnou operáciou, označovanou Bitcoin mining, a platnou databázou transakcií a blokov je najdlhšia platná existujúca reťaz blokov.

Ak tak užívatelia realizujúci mining a používajúci korektný softvér dodržiavajúci Bitcoin špecifikáciu majú k dispozícii vyšší výpočtový výkon ako útočníci, dokážu generovať bloky rýchlejšie ako útočníci a zabezpečiť najdlhšiu platnú reťaz blokov a tým korektnú funkčnosť Bitcoinu.

Užívatelia realizujúci mining sú odmeňovaní Bitcoin menou a užívateľ, ktorý vytvorí platný blok, v súčasnosti získava odmenu 25 BTC. Zložiťosť nájdenia bloku sa prispôsobuje výkonu zapojených užívateľov realizujúcich mining tak, aby sa nový blok generoval priemerne raz za desať minút. To tak presne reguluje, koľko novej meny sa denne vytvára.

Na mining sa v súčasnosti používajú minimálne GPU, optimálne dosky s FPGA čipmi alebo dokonca už zariadenia so špecializovanými ASIC čipmi. Keďže pre veľký výkon zapojených minerov je priemerná doba nájdenia platného bloku jedným minerom veľmi dlhá, mineri sa už od roku 2010 spájajú do tzv. poolov.

Pooly fungujú na princípe rozdeľovania odmien získaných niektorým užívateľom daného poolu medzi všetkých zapojených užívateľov, zabezpečujú tak pravidelné získavanie odmeny každým zapojeným užívateľom.

Bitcoin softvér a P2P sieť

Bitcoin mena je implementovaná softvérom, ktorý zabezpečuje najmä samotnú funkčnosť meny, uskutočňovanie platieb, ich overovanie a prípadne asistuje pri Bitcoin miningu a zároveň šíri informácie medzi jednotlivými Bitcoin klientami.

Bitcoin sieť a softvér sú typu P2P a informácie sa zdieľajú cez distribuovanú P2P sieť.

Prvým klientom bol softvér nazvaný jednoducho Bitcoin, ktorého tvorcom bol Nakamoto. Tento softvér s GUI rozhraním a v multiplatformovom prevedení s aktuálnym označením Bitcoin-Qt je v súčasnosti vo verzii 0.8.1 a stále je oficiálnym a štandardným Bitcoin klientom.

Bitcoin klient prijíma, spracúva a preposiela informácie o nových uskutočnených transakciách a o nových Bitcoin blokoch. Oficiálny klient uchováva na disku kompletnú podobu v súčasnosti už viac ako 231 tisíc blokov, ktoré spolu na disku zaberajú cca 8 GB.

Viaceré alternatívne klienty, napríklad multiplatformový MultiBit alebo Bitcoin Wallet dokonca pre Android, ale napríklad uchovávajú len relevantné transakcie, rýchlo sa zosynchronizujú so sieťou a zaberajú na disku len minimálny priestor.

Populárne sú aj rozličné webové služby Bitcoin peňaženiek, ktoré uchovávajú kľúče užívateľa a poskytujú podobnú funkčnosť ako softvérové klienty inštalovateľné a priamo používané užívateľom.

Anonymnosť a verejnosť

Transakcie a použité Bitcoin adresy sú plne verejné, keď sú zahrnuté vo verejnej databáze Bitcoin siete, v reťazi platných blokov. Každý tak môže stopovať ľubovoľné mince a celú ich históriu, od vzniku až po posledného držiteľa.

Viacero Bitcoin služieb ale nepriamo umožňuje efektívne mince preprať, keď tieto služby väčšinou ako vedľajší efekt svojho fungovania vymieňajú alebo dovoľujú užívateľovi vymeniť jeho mince za iné mince. Z verejnej databázy transakcií už následne ale po takomto prepraní nie je možné zistiť nové iné mince získané užívateľom a nie je tak možné pokračovať v sledovaní nakladania s týmito mincami.

Bitcoin adresy samé o sebe sú zároveň anonymné, keď si užívateľ môže lokálne vytvoriť ľubovoľný počet adries a adresy sa odvádzajú len z náhodne vygenerovaného kľúča. Z verejne dostupných informácií nie je možné spojiť Bitcoin adresu s identitou užívateľa.

Toto prepojenie môže odhaliť až použitie Bitcoin mincí špecifickým spôsobom prezrádzajúcim identitu, napríklad vystopovanie finálneho príjemcu peňazí získaných predajom Bitcoin mincí na burze.


      Zdieľaj na Twitteri


Presadí sa podľa Vášho názoru mena Bitcoin a stane sa široko používanou menou? (hlasov: 698)

Áno      51%
Nie      49%


Najnovšie články:

Apple údajne už tento rok uvedie nový procesor M4, s podporou AI
Western Digital predstavil 4 TB pamäťovú SD kartu
Česi vydali nový OS pre ich routery Turris
Predaje PC konečne prestali klesať
Nový ARM CPU pre notebooky od Qualcommu má byť výrazne výkonnejší ako Intel CPU
Sprístupnený očakávaný seriál Fallout podľa počítačovej hry
Android umožní lokalizovať vypnuté smartfóny aj iných značiek ako Google Pixel
Ďalší let Starship má byť v máji
V Orangi je netypicky najpredávanejším smartfónom aktuálne iPhone
Aj Google si vyvinul vlastný ARM procesor pre servery


Diskusia:
                               
 

Co tak napisat nieco k mene Litecoin? Je to mena zalozena na BTC, miesto sha256 sa pouziva scrypt (je to riesene proti ASIC zariadenam a pod.) takze CPU tu hra velku ulohu (ale uz aj niektore grafiky no nie v takej sile ako pri BTC miningu). Kurz pomalicky stupa (btc-e.com), bolo aj 5$, teraz je 2.5$. Viac info tu litecoin.org
Odpovedať Známka: -3.5 Hodnotiť:
 

Tie internetove coiny su nove hry pre deti a ITakov s Linuxom.
Odpovedať Známka: -4.3 Hodnotiť:
 

Dieta nie som uz davno, Linux som mal na kompe asi tri dni, kym som ho s obrovskou ulavou odinstaloval a na tej "hre" som uz zniekolkonasobil svoj vklad v skutocnych eurach. Mas pravdu, idem sa hrat dalej :P
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Následný zisk bol preinvestovaný odhadom do 3-10 pív, však ?
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

pekny pokus. zisk som vycislil na cca 229% pri investicii zopar stovak eur. samozrejme tych transakcii bolo niekolko.
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

Povodny vklad 2100 EUR, konecny vyber 23 tis EUR od 02/13 do 04/13 :P
Exchange s EUR na BTC s BTC na LTC a naspat a nakoniec na USD ktore mi prisli na ucet :D
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

kolko vlastnia prvi pouzivatelia je zname, pretoze blockchain je verejny. Jeden z prvych uzivatelov vlastni okolo 1 milionu BTC: http://bit.ly/15fzvuC
Odpovedať Hodnotiť:
 

nevlastni. iba ho vytazil (resp. podla urcitych charakteristik retazca sa to odhaduje). ale nikde nie je ani zmienka o tom, co sa s tymi prvymi vytazenymi btc udialo. ci ten clovek tieto btc stale drzi na penazenke/-ach, alebo ich uz davno pustil do sveta.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

ked litecoin tak aj nieco o xcoin.org
Odpovedať Známka: -3.1 Hodnotiť:
 

asi nerozumiem, ako je táto mená krytá, čo tvorí jej hodnotu?
Nie som ekonom, len chcem pochopiť. Bežná mena je (alebo by mala byť) krytá zlatom, uloženom v bankách, nie?. Ako je to tu? Niekto vytvorí reťazec čísiel, ktorý predstavuje bitcoin a jeho hodnota je v čom?
Asi blbá otázka, ale nerozumiem tomu. dik za vysvetlenie.
Odpovedať Známka: -1.7 Hodnotiť:
 

Bezna mena by mala byt, ale nie je kryta zlatom ani nicim tiez.
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Bezna mena uz davno nie je kryta zlatom, kedze jeho mnozstvo je obmedzene. A napokon zlato tiez moze padnut na nulu, ked prestane byt ziadane, ked na Zem pristane obrovsky zlaty meteorit a podobne (co asi nehrozi).

V skutocnosti mena je kryta "statnymi zarukami", tj. to ze stat si "za menou stoji", mena predstavuje objem hodnot v danom state, za menu sa da kupit tovar v danom state (preto su zakony o pouzivani meny, kedy pokial chcete predavat, musite to robit v domacej mene).

Bitcoin preto bude mat stale trosku problem, pokym sa nezacnu obchody robit priamo v mene nezavisle od narodnych mien. To ale prinesie problem napr. s danami (to je jedina istota okrem smrti, ze).
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Funkcia statu v menovom systeme je iluzia. Mena dokaze fungovat bez statu, stat bez meny nie.
Odpovedať Známka: 5.7 Hodnotiť:
 

stat dokaze existovat bez meny
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Nemám túto znalosť. Smiem poprosiť o príklad ?
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

vsetky krajiny EMU. Btw stat sa nema co starat do toho, co za menu ludia pouzivaju. Stat sa ma starat len a len o vymozitelnost prava a obranu daneho uzemia.
Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

Skus si pozriet napr. referaty.sk aj stredoskolak ta pouci kolko funkcii stat ma. A to zdalena nie su vymenovane vsetky.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Mena nikdy nie je nicim kryta, je to len vymenny prostriedok. To ze je kryta niecim je len iluzia, lebo to "nieco" tiez ma len nejaku hodnotu, ktoru sme tomu prisudili. Ty proste ked si ides kupit rohliky, tak si ich tam nemozes na mieste "odpracovat", ale odpracoval si si to niekde inde v inom case a teraz mas peniaze, ktore len vyjadruju hodnotu tejto prace.
Odpovedať Známka: 7.0 Hodnotiť:
 

... rožky ...
Odpovedať Známka: 3.1 Hodnotiť:
 

Kludne aj vajcia..
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Pekne hovoríš, ale samé hlúposti. Mena je krytá tovarmi a službami, ktoré si za ňu môžeš kúpiť. Dolár je okrem iného zaujímavý aj preto, že si v USA zaň môžeš kúpiť čokoľvek - od špendlíku až po kozmickú loď.
A severokórejské peniaze preto nikto nechce, že sa za ne nedá kúpiť nič - ani len základné potraviny.

Odpovedať Známka: -4.3 Hodnotiť:
 

pozor, casto sa rozprava o MENE a o PENIAZOCH ale malkto si uvedomuje rozdiel :: http://goldsilver.com/hidden-secrets-money/

Odpovedať Hodnotiť:
 

Z toho si nič nerob, tomu nerozumejú ani ekonómovia, keby tomu rozumeli, tak dnes nemáme finančnú krízu.
Odpovedať Známka: 5.5 Hodnotiť:
 

Alebo skôr ekonómovia tomu rozumejú a práve preto tu máme finančnú krízu!
Odpovedať Známka: 7.7 Hodnotiť:
 

Pri bitcoine (a vseobecne pri digitalnych menach) nejde ani tak o to cim su kryte, ale kto predstavuje autoritu.

Pri beznej fiat mene je autoritou narodna banka, ktora ked sa rozhodne, natlaci nove bankovky a ty ako obycajny smrtelnik s tym nic neurobis.

Bitcoin sa rozhodol inak - autoritou su ludia s velkym vypoctovim vykonom. Keby si kcel odrbavat, musel by si do 10min spocitat blok. A predstav si, ze kces modifikovat tranzakciu v minulosti - za 10min musis prepocitat cely blokchain az po to miesto - to sa dnes proste neda.

Odpovedať Známka: 6.8 Hodnotiť:
 

Nabuduce mozte mozno rozobrat ako "dolovat" bitcoiny len pre seba ak mam viac PC v sprave...
Odpovedať Známka: -5.8 Hodnotiť:
 

A takito amateri robia hanbu IT outsourcingovym firmam...
Odpovedať Známka: 6.6 Hodnotiť:
 

Amater si len sam - ja nie som outsourcingova firma... Ale si sa s takym pripadom este vo svojej super uspesnej kariere asi nestretol...
Odpovedať Známka: -5.7 Hodnotiť:
 

Odhliadnuc od arogantnosti toho napadu... Skusal si uz niekedy pouzivat google?
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Neviem preco by bol arogantny. Ty mas nejaku vestecku gulu ze vies na co by som tie bitcoiny pouzil ??? Asi ta nikdy nenapadlo ze by sa dali tie bitcoiny pouzit na nakup nejakeho SW a tym by firma napr. usetrila realne peniaze.
Vidim ze si cely stastny ze vies pouzivat google ale ja som hovoril ze takych clankov ako tu bol teraz, bolo vela v poslednych dnoch na roznych weboch a nebolo by od veci sa zamerat sa aj nejaky pokroilejsi clanok... Nabuduce najprv popremyslaj ak nieco napises...
Odpovedať Známka: -7.0 Hodnotiť:
 

nezmestila sa mi sem cela odpoved tak len strucne:

- Arogantny je napad zneuzivat pre seba PC, ktore nie su tvoje, mas ich len v sprave. Ospravedlnujem sa ak su PC tvoje, alebo to chces robit pre majitela.

- Skutocne neviem na co potrebujes pokrocily clanok na vysvetlenie miningu. Naistalujes BTC miner (su ich desiatky, vyberies si podla OS a HW) a pripojis sa bud na uzol alebo budes minovat sam. Vsetko je na nete, rozoberat to v clanku je chore, kedze existuju tisice moznosti HW, SW, OS. Musis si na nete najst tu svoju.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Vidim to tak, ze som ochotny pracovat okrem eura aj za Bitcoiny. Asi to hodim do mojho cennika.

Odpovedať Známka: 7.3 Hodnotiť:
 

Inak velmi dobry clanok. Autor sem mohol hodit QR kod svojej penazenky. Ciatelia by nemuseli posielat kvety ale hned Bitcoiny. :-) Ako odmenu za poucny clanok.
Odpovedať Známka: 8.4 Hodnotiť:
 

dobrý článoček. posielam kvety (lebo bitcoin nemám :/ )
Odpovedať Známka: 6.3 Hodnotiť:
 

mna jeden hazlik oklamal ze mi posle ltc ked mu poslel amazon voucher. tak som prisiel o 30 dolarov
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

Poslem ti 100BTC ked mi das oblicku.
Odpovedať Známka: 6.8 Hodnotiť:
 

Hned idem na bitunok, staci z prasata? :-)
Odpovedať Známka: 8.9 Hodnotiť:
 

Vyzera to tak ze velki investori sa na bitcoine nabalili, kamen ktory hodili do bitcoinu pada ku dnu a kurz bitcoinu sa zase ukludnuje na svoju realnu hodnotu.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

zial :-/
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

V tom pripade je investor MTGOX, pretoze vdaka ich lagu sa vsetc pokakali a zacali predavat.
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

Bitcoin je pyramidova hra, ktora ma nove, modernejsie sofistikovanejsie pravidla. V podstate sa jedna o zdokonalenu formu vytiahnutia realnych penazi od investorov na ucty virtualnych penazeniek. Kto stihne, konvertuje tuto "virtualnu" menu na ralne peniaze. Kto je na konci pyramidy, pride o svoje investicie. To je realita....

Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Ocividne ani netusis co je definicia pyramidy...
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

Ale tusi, on totizto nechcel povedat ze je to pyramida, ale ze to ma rovnaky ciel ako pyramida a to ze sa na tom niekto nabali - s cim suhlasim.
A v podstate to ma aj prvky pyramidy - ten kto minoval ako rpvy mal vela BTC a ked predal na spicke tak sa nabalil a to ste sa mu poskladali v podstate vy - ti co kupuju take hovadiny :)
Odpovedať Známka: -0.9 Hodnotiť:
 

tak to je kazda spolocnost pyramida. Totiz majitelia maju prvy ich akcie a hajzli sa nabalia. To iste plati aj v inde
Odpovedať Hodnotiť:
 

pises otrasne kraviny. nikto ta nenuti prevadzat btc na "realne peniaze". ozaj a co su to vobec tie realne peniaze? lebo aj dollar ci euro je vlastne len papierik s cifrou, alebo este castejsie len cislom v pocitacoch bank.
btc je to iste. a v jeho pripade tiez mas s dispozicii realne mince, na ktore si mozes siahnut.
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

Toto je velmi dobre napisany clanok, nie som matematik ani IT , ale dalo sa tomu porozumiet. Diiky, posielam kvety (BTC)
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

Haha, to som teda vymákol:
400 hlasov, 50% Áno, 50% Nie :D
http://i45.tinypic.com/2hf592s.png
Odpovedať Známka: 4.3 Hodnotiť:
 

Tipujem, ze sa niekto zamerne pokusa rozbit/destabilizovat Bitcoin(ak neratam spekulativnych podvodnikov/obchodnikov). V USA boli v minulosti alternativne meny (papierove), a boli nasilne ukoncene, lebo stat nema zaujem trpiet nieco, co nie je pod jeho kontrolou.
Odpovedať Známka: 5.7 Hodnotiť:
 

Máte ešte stále nejaké úspory a neviete čo s nimi? Odolali ste skvelým ponukám BMG Invest, Horizont Slovakia, Drukos a iných vytunelovaných nebankoviek, nákupu amerických akcií, prípadne gréckych dlhopisov? Neváhajte a nakúpte za svoje úspory novú "perspektívnu" menu Bitcoin garantovanú vierou v lepšie zajtrajšky. Neváhajte a nakupujte, veď peniaze predsa krivia charakter a aj tak nie sú garanciou šťastného života.
Odpovedať Známka: -0.6 Hodnotiť:
 

Čo sa stane, ak stratím kľúč? Sú príslušné bitcoiny navždy stratené? Alebo ich môže niekto znova vydolovať?
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

ked stratis kluc/penazenku, bitcoiny su stratene. vp odstate nemas pristup k nim ani ty, ani nikto iny a vydolovane byt znova nemozu, pretoze uz raz boli. Je to ako keby si zlato zamkol do nedobytneho trezoru a klucik zahodil.
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

Klucik, ktory zahodis sa da najst.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dalsie pokracovanie clanku bude mat nazov:
"Bitcoin II. - Co bola a ako nefungovala Bitcoin"
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

je ot len tvoje zbozne prianie a sen. ale ostane nevyslysane, lebo kurz uz zase preliezol 100E hranicu a stupa, transakcii je podla vypisu 2.5x tolko ako pred poslednym padom a ich pocet taktiez narasta. nechapes pointu toho celeho a zjavne ani pochopit nechces, ze ludia maju plne zuby kontroly a dani a poplatkov.
Snivaj dalej o neuspechu bitcoinu, to jedine ti nikto vziat nemoze. a to jedine ti aj ostane. zny a nesplnene priania. :P
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Chcelo by to pokracovanie... neviem sa dockat
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Popisem svoju skusenost. Ja som zacal experimentovat s bitcoinom asi pred pol rokom. Investoval som 15e a previedol som ich na web bitcoin24. Ten fungoval par tyzdnov a obchodmi som tam ziskal vdaka volatilite meny cosi cez 25e. Potom stranka skrachovala...vysvitlo ze ju viedol student ktory nemal skusenosti ani s transakciami a mizli mu v data v databaze. Banka mu zrusila ucet v euro a zavreli celu stranku. Nastastie ty co tam nemali eura, ale bitcoiny, mohli preniest svoje bitcoiny inde (po mesiaci). Staste? Ok, co s nimi previest ich do penazenky? ...instalovat a tahat zase 8GB sa mi nechcelo, tak som to previedol do mtgox, vraj najvacsej a najstarsej obchodnej stranky s bitcoinami. Tu stranku hackuju denne, dds utoky ako na beziacom pase a po mesiaci problemov najvacsi problem. Moje heslo bolo zmenene (bez potvrdzovacieho emailu, takze zvnutra). ...pokracovanie v dalsom komente
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vypatral som ze bitcoiny previedli na ucet v cechach a smerovalo tam dalsich X hacknutych prevodov z mtgox. Zo supportu mi rovno napisali ze mi nepomozu a ze mozem ist na policiu ak chcem. Paradoxne mi dalsi den prisiel dotaznik ako som bol spokojny so supportom. (neviem kde sidlia ale ich anglictina je na urovni studenta zakladnej skoly) Takze tak, konecne chapem preco funguje vladna ochrana mien, policia atd. Taketo virtualne podvody nevyriesite, ty co mali tisicky eur este v bitcoin24 o ne prisli nadobro a na ostatnych vam nikto za nic neruci. Treba to brat ako hru s velkou moznostou ze o svoje peniaze pridete. Bitcoin je jedna velka cowboyka a zelam vsetkym hlavne vela stastia. Za skusku to kazdopadne stoji. Teraz sutazim na http://www.kvizmajster.sk kde ma nemusi trapit ze o nieco pridem :) Takze vela stastia s bitcoinom priatelia.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Kvizmajster.sk je super :)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Zaujímavá stránka o Bitcoinu je na odkaze: www.bitcoin-info.sk
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár