neprihlásený Štvrtok, 25. júla 2024, dnes má meniny Jakub
Štátna predpoveď šírenia koronavírusu bola veľmi amatérska, s úplne zlým výsledkom

Štát sa pokúsil modelovať možný priebeh epidémie infekcie novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie Covid-19 na Slovensku, pričom výsledky tohto snaženia zverejnil prvýkrát na začiatku predminulého týždňa. Široko ich prezentoval v médiách a interpretoval ich ako dôkaz, že štát prijal veľmi dobré opatrenia. Po sprístupnení niektorých potrebných informácií DSL.sk analyzoval snahy štátu, identifikoval v nich vážne problémy a nahlásil ich. Bohužial prvý výsledok bol absurdne amatérsky, následne tento týždeň bol zverejnený lepší druhý pokus.

Značky: Slovensko

DSL.sk, 4.4.2020


Štát sa pokúsil modelovať možný priebeh epidémie infekcie novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie Covid-19 na Slovensku, pričom výsledky tohto snaženia zverejnil na začiatku predminulého týždňa. Široko ich prezentoval v médiách a interpretoval ich ako dokazujúce, že štát prijal veľmi dobré opatrenia.

Po zverejnení a sprístupnení niektorých potrebných informácií sme analyzovali snahy štátu a bohužial prvý výsledok bol absurdne amatérsky s veľmi jednoduchým modelom, viacerými závažnými chybami, zlými výsledkami a nekorektným prezentovaním zistených výsledkov.

Čo chcel štát modelovať

Predminulý týždeň zverejnil Inštitút zdravotnej politiky, IZP, výsledky modelovania možného priebehu epidémie novým koronavírusom v slovenských podmienkach, s využitím dát o známych infikovaných k 15. marcu, dát o veľkosti slovenských obcí a ďalších dát od Inštitútu finančnej politiky.

Použil základný model šírenia vírusu pomocou metódy SIR, Susceptible-Infectious-Recovered, ktorá po jednotlivých krokoch počíta počet nových infikovaných existujúcimi infikovanými na základe niekoľkých základných parametrov šírenia zhrnutých v tzv. základnom reprodukčnom čísle R0. Rozšírený bol o simulovanie šírenia na úrovni obcí.

R0 znamená priemerný počet ďalších ľudí, ktorých infikovaný počas doby svojej infekčnosti nakazí. Toto číslo závisí od mnohých faktorov, najdôležitejšími sú ako sa vírus prenáša, ako moc je infekčný ale tiež v prípade kvapôčkovej infekcie v akom blízkom kontakte sú typicky ľudia v danej spoločnosti, aké prípadné opatrenia pre zabránenia šírenia boli prijaté, ako dôsledne ich obyvatelia dodržiavajú a podobne.

V jednotlivých krajinách a podmienkach sa R0 môže líšiť, pre SARS-CoV-2 podľa štúdií v regiónoch kde epidémia začala skôr sa R0 pohyboval od 1.4 po 3.9. Líšiť sa môže samozrejme a zrejme aj líši aj v rozličných skupinách aj v rámci štátu akým je Slovensko a existuje predpoklad, že v marginalizovaných rómskych komunitách, MRK, bude výrazne vyšší.

V úvodnej fáze zrejme ešte nebol na Slovensku dostatok zachytených infikovaných aby sa dal R0 v slovenských podmienkach zistiť, štát mal jednoduchý model s iba jednou hodnotou R0 pre celú spoločnosť a zvolil pesimisticky R0 s hodnotou 4.0. S predpokladom, že vo väčšine populácie by mohol byť nižší, ale v MRK zase vyšší.

Ako jeden krok zvolil štát jeden deň, teda simulácia nový počet infikovaných a vyliečených počítala pre každý deň od 15. marca. Hodnotu miery zotavenia použil 0.1, teda ľudia sú infekční 10 dní a denne prestane byť infekčná desatina, a miery šírenia beta za jeden krok teda 0.4.

Pre počty ľudí, ktorí denne cestujú medzi jednotlivými obcami a môžu nákazu rozširovať do iných obcí, použil dáta od IFP. Modeloval celkom tri scenáre, keď avizoval že prijaté obmedzenia majú dopad na mobilitu a mobilitu tak v jednom scenári podľa prezentovaných informácií znížil na 40% a v ďalšom na 20%.

Tvrdil, že opatrenia platné od 16. marca zodpovedajú jeho scenáru so znížením mobility na 20% a teda v tom čase predpovedal tretí prezentovaný scenár. Práca ale neobsahuje žiadne indície, že by nejakými skutočnými dátami potvrdil že tomu tak je.

Navyše v kóde sa nachádza reálne zníženie na iné úrovne ako tvrdí v práci, na 50% a 30%. Následne aj v druhej práci tvrdí, že v prvej práci sa skutočne použilo 30%.

Čo naozaj urobil

Hoci použitý avizovaný model sa dá považovať za pomerne slabý a voľba alebo nájdenie správnych parametrov je ťažké, štát v skutočnosti reálne nemodeloval simuláciu ani podľa modelu a s parametrami aké prezentoval. DSL.sk v simulácii aj modeli identifikoval minimálne tri závažné problémy, pre ktoré modeloval niečo v skutočnosti celkom iné ako štát hovoril a chcel.

Viaceré závažné problémy sme IZP, ako v kóde tak v modeli, spolu so spôsobom ako priamo opraviteľné problémy opraviť nahlásili po sprístupnení informácií od IZP už 21. marca.

Zistené problémy a ich dopad sme sa pokúsili verifikovať, IZP hlásené problémy v komunikácii ale najskôr popieral, následne prestal komunikovať, nebol ochotný pred zverejnením článku na ne konkrétne reagovať a informácie tak nebolo možné s IZP verifikovať. Nepochopiteľne odmietali o téme komunikovať aj odborníci, ktorí s IZP na tomto modelovaní podľa IZP spolupracujú.

Samozrejme v prvom rade je potrebné model zlepšovať, k čomu nutne patrí ale práve samozrejme aj identifikovanie a oprava prípadných chýb ako v modeloch tak v procesoch, ktoré tieto chyby umožnili. Preto popisujeme aké informácie sú k dispozícii doteraz a uvítame akékoľvek pripomienky a prípadné korekcie.

Štát nezverejnil úplne presné informácie ako vytvoril maticu cestovania medzi obcami ani nezverejnil kód vytvárajúci túto maticu a ani ich na žiadosť nesprístupnil. Niektoré chyby v kóde aj modeli sa potenciálne čiastočne môžu dať kompenzovať úpravou vstupných dát a matice, nasledujúce informácie sa týkajú modelu keď matica obsahuje informácie aké bolo zrejme myslené podľa modelu, ako vyzerá kód, podoba sprístupnenej matice a čiastkové sprístupnené podkladové dáta.

V prvom rade v kóde sa nachádzali dve vážne chyby, kvôli ktorým nepočítal korektne ani prezentované rovnice použitého modelu. Kód v skutočnosti používal na jednej strane priemerne dvakrát väčší parameter R0 ako bol zvolený, na druhej strane pre spôsob výpočtu a použitú podobu matice cestovania medzi obcami počítal s nesprávnym vyšším počtom všetkých ľudí v obci.

Prvá chyba samozrejme spôsobuje vypočítanie rýchlejšieho šírenia vírusu ako zodpovedá parametrom, druhá naopak spôsobuje vypočítanie menšieho počtu nových infikovaných a teda pomalšie šírenie vírusu. Chyby sa tak navzájom čiastočne kompenzujú a aký je výsledný efekt závisí od použitej matice počtu ľudí cestujúcich medzi obcami.

Pre spôsob výpočtu sa celkový priemerný efekt približne môže v závislosti na použitej matici vyrovnať, k tomu ale zrejme neprišlo. Ak by k tomu aj prišlo, neznamenalo by to že výpočet by bol v poriadku. V závislosti na matici by zrejme počítal iné počty nových infikovaných v jednotlivých obciach oproti tomu aké by mal počítať podľa rovníc a očakávaní modelu.

K vyrovnaniu efektu by približne prišlo ak by bola matica cestovania v svojej najprirodzenejšej podobe a nachádzala by sa v nej spolu práve populácia Slovenska. V matici sprístupnenej IZP sa zrejme pre spôsob vytvárania nachádza viac ako 12.2 miliónov obyvateľov, bez chyby v kóde by to ale nebol problém ak zodpovedajú pomery cestujúcich a matica len nie je normalizovaná. Matica použitá na výsledky v prvej práci mala zrejme aj pre podobné výsledky podobnú podobu.


Výsledky počtov aktuálne infikovaného percenta populácie v čase pri troch scenároch prvého modelu prezentované IZP, kliknite pre zväčšenie
Výsledky pri troch scenároch s použitím kódu a dát zverejnených a poskytnutých IZP serveru DSL.sk, kliknite pre zväčšeniePresný dopad na prvý model zverejnený IZP nie je možné určiť, keď napriek opakovaným žiadostiam nám IZP neposkytol presne rovnakú maticu respektíve vstupné dáta, ktoré použil v práci a ktoré dávajú presne rovnaký výsledok ako zverejnil. Poskytol nám ale maticu označenú dátumom 16. marca, ktorá dáva podobné výsledky zverejneným výsledkom a u ktorej sme porovnali dopad opráv chýb.


Výsledky pri troch scenároch s použitím dát poskytnutých IZP serveru DSL.sk a opraveným kódom, kliknite pre zväčšenieS touto maticou kód s chybami počítal po započítaní kompenzácie týchto dvoch chýb v skutočnosti s efektívnym R0 vyšším o viac ako tretinu ako bolo skutočne zvolené R0, konkrétne približne v skutočnosti modeloval R0 viac ako 5.5. Opravený kód tak dáva zásadne iné výsledky s príchodom najväčšieho počtu infikovaných v jednom čase neskôr a menším počtom naraz infikovaných.


Výsledky pri treťom scenári s použitím dát poskytnutých IZP serveru DSL.sk a opraveným kódom s lepšou mierkou, kliknite pre zväčšenieZásadná je zmena najmä v treťom scenári, keď je nárast nových infikovaných veľmi pomalý. Priebeh tohto scenáru nie je na grafe s pôvodnou mierkou ani vidieť a pre tento scenár je potrebné zvoliť graf s úplne inou mierkou, keď sa po 200 dňoch nedostane ani k dvom promile aktuálne infikovanej populácie. Práve tento scenár ale označil IZP za scenár, ktorému najlepšie zodpovedajú vtedajšie podmienky na Slovensku a ktorý predpovedal pre Slovensko.

Veľmi pomalý nárast infikovaných je ale samozrejme očakávaný. Pri paušálnom znižovaní nových infekcií na 30% mieru, ktorá bola v kóde použitá, mal tento scenár efektívny parameter R rovný 1.2 a denne po odpočítaní vyliečených podľa zvolených parametrov sa tak v takomto scenári zvyšuje aj pri jednoduchom SIR modeli s jednou veľkou komunitou počet aktuálne infikovaných priemerne len o cca 2% oproti počtu infikovaných v predchádzajúci deň. To aj po sto dňoch znamená len 7-násobný počet naraz infikovaných oproti počiatočnému stavu, pri zvolenom počiatočnom stave by to tak bolo len pár tisícov.

Okrem týchto chýb sa miera zníženia nových infekcií parametrom pre zníženie mobility medzi obcami ako bolo spomínané používala aj pri infekciách medzi obyvateľmi obce. IZP tvrdí, že to tak bolo úmyselne, hoci komunikácia pôsobila dojmom že sa mobilita znižuje len medzi obcami. Rovnako tento parameter sa nepoužíva na prenos v obci ani v prezentovaných rovniciach modelu. V práci navyše IZP avizoval pre tretí scenár použitie mobility 20%, čo by znamenalo pri aplikovaní parametra pre zníženie mobility na všetok prenos efektívne R na úrovni 0.8 znamenajúce nešírenie sa nákazy.

V zverejnenom kóde je reálne použitý parameter 0.3. Aj ten ako bolo vyššie uvedené ale znamená len mierny rast infekcií už priamo zo základných parametrov modelu.

Nie je jasné, ako vládni analytici z IZP tak mohli prezentovať scenár s efektívnym R na úrovni 1.2 pri dennom zotavovaní na úrovni 0.1 s výsledkom 10% infikovanej celej populácie po rádovo 100 dňoch a nevidieť v tom žiadny problém.

Okrem chýb v kóde ani prezentované iteračné rovnice v skutočnosti nepočítajú čo by mali aby simulovali požadovaný použitý model, keď okrem iného ako také nepočítali ľudí infikovaných pri návšteve inej obce do obce kam patria.

Ešte horšie ako tieto chyby vyznieva dôvod, ktorý evidentne prispel k tomuto stavu. Štát totiž v skutočnosti nevytvoril vlastný kód ale ako kľúčový kód pre samotnú simuláciu použil kód z blogu zrejme arménskeho PhD študenta Gevorga Yeghikyana.

Vo vede je samozrejme pre pokrok žiadúce využívanie predchádzajúcich prác, vzhľadom na typ zdroja v tomto prípade je ale absurdné že buď neprišlo k riadnemu prevereniu modelu a kódu alebo tieto cez takéto preverenie prešli.

Gevorga Yeghikyana sme kontaktovali s otázkami, prvou bolo poukázanie na použitie parametra znižovania mobility aj pri prenose infekcie medzi ľuďmi v jednej lokalite. To evidentne nebolo jeho zámerom a nakoniec podľa toho vytvoril aj rovnice. To samozrejme potvrdil, keď v reakcii na túto otázku uviedol "I have put the wrong code in the blog but never got the time to change it."

V prípade modelu IZP je otázna aj kvalita vstupných dát. Pre informácie o každodennom cestovaní medzi obcami totiž IZP v skutočnosti využil dáta od Inštitútu finančnej politiky o rozdieloch medzi udávaným trvalým a tzv. obvyklým pobytom. Obvyklý pobyt by mal byť zrejme lokalitou, kde osoby naozaj bývajú, aj keď pri jeho zisťovaní sa používajú aj dáta o práci a škole a v časti prípadov môžu zrejme z pohľadu obvyklého pobytu nesprávne určiť za obvyklý pobyt osoby miesto kam denne dochádzajú.

Čím sú ale dáta o obvyklom pobyte presnejšie, tým v menšej miere obsahujú dáta o dennom cestovaní medzi obcami a vzťah medzi týmito a dátami o dennom cestovaní nie je jasný a predpokladane ide o dosť odlišné dáta.

Druhý pokus

Až tento týždeň štát zverejnil druhý pokus, hoci ho pôvodne avizoval o týždeň skôr. V ňom prišlo k viacerým zlepšeniam.

Časti, v ktorých sa nachádzali chyby, sú implementované iným kódom a uvedené chyby sa v ňom už nevyskytujú. Vylepšené boli aj rovnice modelu a už počítajú aj s infekciou ľudí pri návšteve inej obce.

Prišlo tiež k zvýšeniu zložitosti modelu, okrem iného sa u cestujúcich občanov počíta s pobytom v inej obci po dobu 8 hodín, v marginalizovaných komunitách počíta s iným vyšším R0, parameter šírenia nákazy sa stanovuje nižší pre približne 70% menej sa pohybujúcich ľudí a vyšší pre zostávajúcich ľudí a zároveň je tento parameter variabilejší. Odlišný a variabilnejší parameter sa stanovuje ale na úrovni obcí a nie jednotlivcov, podľa tvrdenia IZP by variabilnejší parameter aj na úrovni obcí ale mal lepšie simulovať superšíriteľov, jednotlivcov infikujúcich veľký počet osôb.

DSL.sk v závislosti na tom, čo presne má reprezentovať nie úplne jasne definovaný parameter alfa, zrejme identifikoval v modeli opäť nedostatok a zároveň adekvátne vylepšenie, ktorého miera dopadu sa bude dať vyhodnotiť až po poskytnutí všetkých vstupných dát použitých v druhej verzii a jasnom zadefinovaní alfa.

Detailne overiť model zatiaľ nebolo možné, keď IZP napriek žiadosti zatiaľ neposkytol DSL.sk použité vstupné dáta.

Zlepšiť sa mali aj informácie o počte cestujúcich medzi obcami. Základom sú stale zrejme nevhodné dáta o rozdieloch medzi trvalým a obvyklým pobytom, tie mali byť ale upravené pre zohľadnenie susednosti obcí.

Štát následne model použil na štyri scenáre, charakterizované zvolením rôznych hodnôt R0 medzi 2.4 až 1.65 a parametra alfa zahŕňajúceho teraz podľa neho naraz zníženie mobility a zároveň zníženie infekčnosti kvôli napríklad noseniu rúšok.

Opäť tvrdí, že druhý až štvrtý scenár zodpovedajú situácii na Slovensku s opatreniami platnými postupne pred 16. marcom, od 16. marca a následne 24. respektíve 27. marca.

V druhom a treťom prípade ale opäť práca neobsahuje žiadne informácie potvrdzujúce, že akokoľvek reálne overil že reálny stav na Slovensku v týchto obdobiach zodpovedá použitým parametrom.

V štvrtom prípade je aspoň náznak, že zvolené parametre už vychádzajú z nejakých reálnych dát pre Slovensko. Zatiaľ to ale len naznačuje poznámka, že parameter R0 s hodnotou 1.65 vychádza z práce vedcov z FMPH UK zohľadňujúcej demografické dáta Slovenska. Ak by išlo zo Slovenska len o demografické dáta, ktoré samozrejme nijako nie sú dôsledkom platných opatrení, tiež by to samozrejme nepotvrdzovalo reálny dopad opatrení a až konkrétne informácie ako sa k tejto hodnote dospelo ukážu, či ide o dáta ktoré sa dajú považovať za reálne dáta pre slovenské opatrenia.

IZP neodpovedal na otázku, ako presne bol parameter 1.65 vypočítaný.

Nekorektná prezentácia

Pre použité parametre najmä čo sa týka R0 tak v ani jednej práci nie je žiadnym spôsobom preukázané, že by naozaj zodpovedali situácii na Slovensku, a ani sa o to nepokúšajú.

Zatiaľ je tak použité hodnoty R0 potrebné považovať za zvolené parametre zrejme najmä na základe dát zo zahraničia a zahraničných štúdií respektíve v prípade posledného R0 v druhej práci ide zatiaľ o parameter na základe neznámej metodiky.

To neznamená, že tieto parametre tu nemohli a nemôžu platiť, neboli ale prezentované žiadne dáta ktoré by to potvrdzovali alebo mohli potvrdzovať. Najadekvátnejší pohľad na výsledky simulácií prezentovaných scenárov v súčasnosti tak je, že ak by tu platili avizované parametre, potom by tu použitý model predpovedal takýto vývoj. Samozrejme ale len v prípade druhého modelu, keď v prvom prípade boli ako je ukázané vyššie zrejme výrazne chybné aj prezentované priebehy vo vzťahu k avizovaným parametrom.

Určite prezentované práce neodôvodňujú tvrdiť, že opatrenia tu viedli k uvádzaným parametrom a daným očakávaným priebehom. Štát pritom ale opakovane a mnohokrát výsledky svojej simulácie ukazuje a prezentuje ako dôkaz aké dobré opatrenia uskutočnil.

To neznamená, že to tak nie je, tieto práce IZP to ale nepotvrdzujú.

Zatiaľ slabé výsledky

Celkovo tak práca IZP priniesla zatiaľ pomerne slabé výsledky a je hlavne až nepochopiteľné, ako mohol IZP prísť s takou prácou vrátane modelu a kódu ako bola prvá práca.

Nástroj na modelovanie je ale samozrejme potrebný, aby išlo o viac ako teoretické cvičenie je mu ale predovšetkým potrebné dodávať čo najlepšie reálne dáta a následne overovať a zlepšovať jeho presnosť po získaní ďalších dát.

Počiatočný počet infikovaných v jednotlivých lokalitách je len štartovacím bodom a ďalší vývoj určujú iné parametre. Najhlavnejším parametrom podobných modelov je samozrejme počet ľudí infikovaných jedným infikovaným, teda R0 prípadne spolu s ďalšími faktormi ktoré ho modifikujú ak nie je použitý jednoduchý SIR model. Jeho hodnotu na Slovensku samozrejme najpresnejšie zistíme z dát zo Slovenska, keď aj pri podobných opatreniach v iných krajinách môže byť tento počet na Slovensku iný keďže závisí od viacerých faktorov vrátane správania a disciplinovanosti obyvateľov.

Zistenie a vyhodnocovanie tohto parametra z reálnych dát o nakazených nie je jednoduché, vzorkou týchto dát sú ale okrem iného informácie epidemiológov o zdroji nákazy jednotlivých infikovaných a zároveň informácie o negatívnych testoch ľudí z okolia infikovaných.

Napríklad v susednej Českej republike, ktorá je voči Slovensku v šírení nákazy respektíve minimálne podľa prvých detekovaných prípadov a počtu aspoň detekovaných prípadov okrem iného o niečo napred, to už zrejme robia a tento týždeň ministerstvo zdravotníctva prezentovalo hodnoty R0 overené reálnymi dátami po zavedení jednotlivých opatrení v predchádzajúcich týždňoch. Ministerstvo nezverejnilo bližšie informácie ako to realizujú, v každom prípade sa evidentne naozaj snažia zistiť reálne R0 platné v Česku.

Konkrétne Česko predpokladá súčasné R po opatreniach od 16. marca na úrovni 1.1 respektíve v 95% intervale spoľahlivosti 0.87 až 1.33, evidentne nepoužíva ale rovnakú fixnú hodnotu miery nových zotavených. Túto hodnotu R avizuje ministerstvo potvrdiť reálnymi dátami približne do týždňa.

Navyše Česko používa podľa zverejnenej prezentácie komplexnejší model zohľadňujúci ďalšie faktory, napríklad že infikovaní nie sú hneď infekční a časť z nich je následne izolovaná.

Analyzovať v súvislosti so šírením koronavírusu môže byť užitočné aj ďalšie konkrétne dáta zo Slovenska, napríklad pomer počtu vážnejších prípadov vyžadujúcich hospitalizáciu oproti celkovému počtu detekovaných infikovaných, pomer detekovaných pozitívnych pacientov z množstva vyšetrovaných vzoriek a podobne. Tieto ukazovatele napríklad v porovnaní s inými krajinami jednak môžu signalizovať iný stav šírenia vírusu ale potenciálne môžu byť ovplyvnené aj inou efektívnosťou výberu ľudí pre testovanie a podobne.

Reakcia štátu

Napriek intenzívnej snahe získať relevantné stanovisko štát na naše otázky do času publikovania článku neodpovedal a nebol ochotný vyjadriť sa respektíve verifikovať avizované chyby.

Ministerstvo zdravotníctva, pod ktoré IZP patrí, posunulo všetky otázky na IZP. Ministerstvo neodpovedalo ani na otázku či verí, že IZP vedie túto aktivitu modelovania šírenia koronavírusu tak ako by mala byť vedená, a nechalo na túto otázku o IZP odpovedať IZP.

IZP ale na otázky do času publikovania článku neodpovedal s odvolaním sa na nedostatok času a ani nevedel avizovať kedy otázky zodpovie. Pred zverejnením článku avizoval, že naďalej nevie o žiadnych takýchto závažných chybách ani v prvom modeli a hovoril iba o známych zjednodušeniach a limitáciách a neprejavil reálny záujem komunikovať a reagovať na opäť avizované identifikované chyby a ich dopad na výsledky.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

České mesto zavádza prísny zákaz mobilov v školách, žiaci ich nebudú môcť ani mať pri sebe
Linux Mint 22 postavený na novom Ubuntu dokončený, oficiálne bude vydaný tento týždeň
AMD má problém s kvalitou Ryzenov 9000, sťahuje ich od distribútorov a posúva uvedenie
CrowdStrike partnerom za globálny IT incident zrejme poslala 10-dolárový darčekový kupón
V novom Linuxe výrazne zrýchli šifrovanie použité v TLS
CrowdStrike poskytla nové technické detaily k príčine BSoD, šéfa si predvolal Kongres USA
Uvedený lacnejší WiFi 7 router, s cenou nad 100 eur
Apple napreduje so skladateľným iPhonom, bude konštrukcie véčka a mohol by prísť v 2026
Alza vrátila možnosť zobraziť si iba nové produkty
Nestabilitu niektorých nedávnych Intel CPU spôsobuje mikrokód, sú nenávratne poškodené


Diskusia:
                               
 

tento portal ma nikdy neprestane prekvapovat.¹
Odpovedať Známka: 4.9 Hodnotiť:
 

Mna zas neprestavaju prekvapovat slovenske vlady, samozrejme v zlom.
Odpovedať Známka: 3.9 Hodnotiť:
 

co vlada to odbornik, a toto nam tu bude vladnut? je mi fuk ci cerveny modry alebo zelenozlty, hanba im
Odpovedať Známka: 0.8 Hodnotiť:
 

Vláda nemá čo byť odborník v takto špecifickej činnosti !
Vláda si má najať odborníkov a nie "odborníkov" !
A toto je ako vidieť problém každej vlády čo tu vládla !
Pamätníci si ešte dobre pamätajú slávne plynové grafy ministra financii !
No vidíte , aj taký *uj to môže dotiahnúť až na Guvernéra Národnej banky !
potom už naozaj môže ohurovať každý !
Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

Naco nam je potom vlada, ked aj tak si kazda ma najat odbornikov? Ta nasa dokonca ma odbornikov ale radsej robi ankety!!!
Odpovedať Známka: 0.8 Hodnotiť:
 

Tak veď samozrejme, že špičkoví vedci a pracujúca inteligencia stresové situácie zvládajú, ale taký bežný našinec, keď sa ráno zobudí, tak kým vytrie karpiny, potrebuje jasnú záruku, že je furt priekazne na koho pičovať.
Odpovedať Známka: 2.4 Hodnotiť:
 

Jasnú záruku, že je furt priekazne na koho pičovať potrebuje hlavne ten trnavský trtko kotý si na tom postavil kampaň. Teraz, keď sa môže ukázať ako muž činu tak stále len na niekoho pičuje.
Odpovedať Známka: -2.4 Hodnotiť:
 

Pamatam tu 90% zlavu neboj. Kkt to bol a je
Odpovedať Známka: 4.2 Hodnotiť:
 

preto toho degesa upratali do zbytocnej banky slovenska aka NBS, kto je odbornik je v ECB. Ale tato politika QE je tiez financny nonsens.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

DSL nesklamalo, preto som tu denne, super práca.. :)
Odpovedať Známka: 5.7 Hodnotiť:
 

DSL.SK uz objavilo toho vela: chyby v softveroch, chyby v modeloch sirenia infekcii ...

cakam kedy objavia novu neutronovu hviezdu ci nejaky iny zaujimavy vesmirny objekt, novy biologicky druh, pripadne vyriesia nejaky zapeklity problem matematiky ci fyziky

doslova ma sokuje, ze to nebolo prave DSL.SK, ktore by objavilo co i len jednu z tych asi 20 chyb v Intel procesoroch
Odpovedať Známka: 5.2 Hodnotiť:
 

Gratulujem a tiez si pridavam!
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

Až na to slovo "moc" v spojení "ako moc je infekčný". Malo by sa nahradiť slovom "veľmi". Koniec hlásenia.
Odpovedať Známka: 5.7 Hodnotiť:
 

ale ved to bolo kazdemu jasne,kto si pozeral priebeh infekcie pri podobnych opatreniach v inych krajinach....boli to skoro vsetci,okrem "odbornikov" z IZP...to ze ich model bol absolutne uleteny a nezodpovedal priebehu v ziadnej inej krajine im vobec nedoslo a to je na ich intelekte a miere sebareflexie najhorsie... normalny clovek,ak nieco vypocita a zjavne mu to nesedi s realitou,tak zacne dumat a hladat chybu..ale IZP to prezentuje pred celym narodom a podla toho nakupujeme 20000 eurove ventilatory........
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

hlavne ze tie ventilatori su to co ta zajebe nie virus ale ten ventilator. si nastudujte fakty.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Toto nie je portal, ale webstranka. Zisti si co znamena pojem portal a budes prekvapeny, Nie kazda webstranka je portalom. A teraz k veci, portal je rozcestnik. Typickym portalom je napr. centrum.sk ci azet.sk alebo seznam.cz


Odpovedať Známka: 2.3 Hodnotiť:
 

Chcelo by to prieskum a výpočty koľko kalórií sa spáli pri scrollovaní takéhoto článku, veľa ľudí na dôsledky karantény bude potrebovať schudnúť a je skvelé mať tieto informácie a motiváciu scrollovať.
Odpovedať Známka: 4.3 Hodnotiť:
 

Pokiaľ budú úrady riadiť absolventi dženderiny, tak to tak aj bude vyzerať. Nahlúpli idioti túžiaci po vš bez námahy sa kotia z dženderín raketovým tempom, viď Bisla v BA a pod.
Odpovedať Známka: 3.0 Hodnotiť:
 

V dnešnej vláde sú viac náboženskí fundamentalisti...
Odpovedať Známka: 0.2 Hodnotiť:
 

prihoretí absolventi dženderiny to tu zaprasili ako v chlieve, to by mali byť učňovky bez maturity a nie vš. fundáši sú tu dva týždne aj s cestou.
Odpovedať Známka: 2.2 Hodnotiť:
 

Kuffa je minister ? A ja , že poslanec za fašistov ? No totoká !
Odpovedať Známka: -0.4 Hodnotiť:
 

Lenže pokiaľ je povinnosťou vlády vládnuť, či je skutočnou, ktorá odporúča, je priekazne značne otázne.
Odpovedať Známka: 0.8 Hodnotiť:
 

Robert Mistrík: Začínam pochybovať, že človek mohol vzniknúť evolúciou
https://hnonline.sk/expert/190568-
Odpovedať Známka: -4.3 Hodnotiť:
 

Skúste si vygoogliť:
MUDr. Marek Krajčí Ako desaťročný som prežil osobné Božie volanie
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

co to je dzenderina? neviem dohladat to slovo nikde v slovníku. co to chces zakázať?
Odpovedať Známka: -0.8 Hodnotiť:
 

To sú takí čo síce majú titul ale nič nevedia a všetko im treba polopatisticky vysvetľovať. Proste niečo ako ty.
Odpovedať Známka: 0.8 Hodnotiť:
 

tak dik si vysvetil.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

jaj uz chapem to je skratka od inzinier. mjch
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gender_(rod)
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Pri predoslej vlade by program ani neukazali. Len grafmi by sa ohanali, nikto by nevedel odkial. Teraz aspon zdrojaky dali, na chyby reagovali a poopravili.
Odpovedať Známka: 3.0 Hodnotiť:
 

V zmysle, že výsledky testovania a merania z presne rovnako spoľahlivého zdroja ako veľmi amatérska predpoveď s úplne zlým výsledkom s ňou očividne prudko nekolidujú, veruže priekazne poopravili.
Odpovedať Známka: -0.7 Hodnotiť:
 

Je naivne si mysliet ze vlada stihla vymenit vsetkcyh v tak malom casovom useku .... skor to robia uplkne ty isty ludia co predtym
Odpovedať Známka: 2.9 Hodnotiť:
 

Tak napr sef IZP Martin Smatana studoval na Oxforde a usetril SR nemale prostriedky ( pozri si usetrene peniaze Ministerstva Zdravotnictva za minuly rok - ako JEDINEMU ministerstvu sa podarilo signifikantne usetrit). Takze trochu ucty by sa hodilo, kedze ocividne nezvladas ani nominativ pluralu. Co sa tyka modelu, niekde sa ocividne stala dost velka chyba a trebalo by ju preverit, ale nie vsetci su pre to hned tupci.
Odpovedať Známka: 0.9 Hodnotiť:
 

keby si si nastudoval, kto studuje na Oxforde..pochopil by si, ze to nesuvisi s tym co mas v hlave, ale kolko mas vo vrecku... Ministerstvo zdravotnictva usetrilo, lebo zdravotnictvo je blizko kolapsu, vacsina sikovnych odisla a vacsinu tvoria dochodcovia a na dochodku tahaju stat a zlodejov....
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Prvy april ! Ha
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

Možno sa riadili modelom doktora Kevorkiana.
Odpovedať Známka: 2.9 Hodnotiť:
 

N/T
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

v prvom rade by som chcel pogratulovať dsl.sk k skvelej práci - je to viac analytickej práce, ako dokázali všetky slovenské média za posledný mesiac dokopy. Klobúk dole.

V druhom rade, aj laikovi muselo byť od začiatku jasné, že celý ich model je zlý. Aj v tej dobe sme mali už nejakú históriu z iných krajín a tá vôbec nezodpovedala naším analytikom. Oni v podstate na začiatku tvrdili, že nezabránime šíreniu koronavírusu, aj keď je to zjavne možné. Osobne som sa pozastavil nad R0 faktorom 4, pričom väčšina sveta sa zhodla na 2,2 a naší analytici vôbec nevysvetlii, prečo by práve Slovensko malo byť extra nákazlivou krajinou. Táto analýza však ide omnoho hlbšie. Vyzerá to, ako keby si chlapci z IZP chceli užiť svojích 5 minút slávy a tak narýchlo pripravili doomsday scénar, aby mali senzáciu a cítili sa relevantne.
Odpovedať Známka: 4.1 Hodnotiť:
 

V treťom rade však, aj napriek chybám, mala táto analýza nejaký zmysel. Vystrašila slovákov, ktorí si pre to dávajú väčší pozor, čo je dobré. A druhá vec, IZP si zabezpečilo lepšie financovanie a relevantnosť. Čiže pri ďalšom koronavíruse si už možno budeme môcť dovoliť aj reálnych analytikov.
Odpovedať Známka: 4.2 Hodnotiť:
 

Faktor 4 dali preto, lebo dženderi chceli chodiť na ristretta do cvernovky za 2 eura spolu a hrozilo by, že by nakazili ďalších dženderov a tí by nakazili staré mamy v kežmarku a tvrdošíne.
Odpovedať Známka: 0.2 Hodnotiť:
 

uvaril sa mi mozog ale vobec neviem co ty myslis pod tym slovom dzenjer? to je nejake jedlo?
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

niekto z ich týmu ti asi velmi ublizil :(
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

s trvalými následkami evidentne
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Lenže čo ďalšie rady? Predsa v týchto pochmúrnych časoch ťažko skúšané obyvateľstvo, čeliace ešte pochmúrnejším vyhliadkam z neoptimálneho uchycovania rúšok vyvstávajúceho rizika porezania sa na skle zo z vplyvom odstávajúcich uší narastajúceho počtu padajúcich okuliarov vystavovať tak hanebnému popieraniu realizovateľnosti vízii na princípe rovných príležitostí založenej spoločnosti nemôže byť priekazne základným prvkom argumentácie!
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

Model predpoklada konzistentne nastavenie hodnot. To neplati. Ludia menia spravanie napriklad od toho ake je pocasie. Menia ho od dlzky karanteny a x dalsich veci. Otvoris krcmy, ides lyzovat... Mas mdz atd. Dokonca ani mrtvych na milion nie je vykazany korektne. Takze je to len prstocuc a vzdy bude. Rovnako predpoved pocacia nefunguje koli motylim kridlam....
Odpovedať Známka: 3.0 Hodnotiť:
 

Co je mozne urobit snazit sa zubami nechtami spomalit aby to nezmietlo zdravotnikov. A mierne pouzit vlastny rozum.
Odpovedať Známka: 2.7 Hodnotiť:
 

K clanku len dodam, ze R pre cesko pocita okrem min. zdravotnictva nezavisle aj https://stopcovid.cz a ich odhady mi pridu trochu konzervativnejsie.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Zamysleli ste sa mile deti aky bude svet po korona viruse? Podla mna pride social credit system, universal basic income a bezhotovostna spolocnost... a plosne cipovanie obyvatelstva...
Odpovedať Známka: -3.7 Hodnotiť:
 

jediným účelom karantény je zničiť podnikanie....
Odpovedať Známka: -1.5 Hodnotiť:
 

Skor som sa zamyslel ako je to nacasovane. Teraz sa zodpovedni ludia mozu vyhovarat na virus, pritom recesia by prisla aj tak. Inak ten virus je podla mna prehnany len tazko sa to niekomu v reali povie lebo som oznacovany za jeba, takze ano JE TO PREHNANE, pretoze tie locdowny budu mat podla mna ovela vacsie ekonomicky nasledky. Plus do toho sa zacinaju pumpovat peniaze a ludia si myslia ako to je super, ze ich stat zachrani HHHHH URCITE velky kokot bude hyperinflacia a potom sa zacne sranda. BTW CO TIE INSTALACIE 5G VYSIELACOV PO SVETE KED SU VSETCI DOMA? :))
Odpovedať Známka: -4.8 Hodnotiť:
 

no ty si jebo :D
Odpovedať Známka: 2.6 Hodnotiť:
 

to vyzera ako keby som to pisal ja. Mozno som to pisal ja, ze mam taku schizu uz ze si napamatam.
Odpovedať Známka: 4.1 Hodnotiť:
 

napumpuj si peniaz!
https://brrr.money/
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

a toto vsetko si zistil pri stole za pocitacom s pivom ruke? wau tak takych odbornikov slovensko potrebuje ak chceme dosiahnut uroven sierra leone
Odpovedať Hodnotiť:
 

Podla mna su tie modely velmi nepresne a nevyhodnocuju premenlivu dynamiku sirenia. Je vidiet ako sa nakaza niektorym statom vymkla z ruk a neboli schopni zareagovat.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Môj rebrčíek najlepších člankov na dsl.sk:

1. Odhalenie karetlu veľkoobchodov IT
2. Tento článok
3. Microsoft a jeho "náhodné" poradie alternatívnych prehliadačov
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

karetlu ? Fiha ...
Odpovedať Známka: -5.2 Hodnotiť:
 

A prečo ste s touto analýzou prišli až po dvoch týždňoch?? Mne to pripadá, že ako keby ste čakali ako sa realita bude vyvíjať od zverejnenia prvých predpokladov a potom rozdávali rozumy.
Odpovedať Známka: -5.6 Hodnotiť:
 

asi pretoze to chceli najprv so statom doriesit, pred tym ako zo seba urobia kktov (stat) ktori nechcu komunikovat.
Odpovedať Známka: 5.8 Hodnotiť:
 

keby si nebol lofajko a clanok si precital, docital by si sa, ze druhy model bol zverejneny tento tyzden.
Odpovedať Známka: 2.9 Hodnotiť:
 

lofajka máš v trenkách
Odpovedať Hodnotiť:
 

Radšej mi napíšte nejaké to číslo.. Koľko bude v júli nakazených? :D
Odpovedať Známka: 2.7 Hodnotiť:
 

Veď júl možno ani nebude. S ohľadom na akciové trhy, rozpočtové pravidlá a daňovú politiku už alternatíva vyhlásenia tohto roku za skokový, keď to ide so sekundou, nepôsobí priekazne vôbec nereálne.
Odpovedať Známka: 1.8 Hodnotiť:
 

Ô koľkéto štúdie a predpovede šírenia koronavírusu na Slovensku postupne vznikajú, snáď do toho nevhupnú ešte aj stávkové kancelárie. To by bol už aký vrchol ľudskej tuposti.
Radšej sa "modlime" aby u nás tá pandémia neudrela tak ako v niektorých krajinách.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

ani to nejdem citat. to ze tie modely boli uplne mimo realitu je zname uz dlho. nie len u nas.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

budú zverejnene kódy co urobilo DSL.sk??
Odpovedať Hodnotiť:
 

https://www.geogebra.org/ ?

Ako na to: https://youtu.be/k6nLfCbAzgo

Odpovedať Hodnotiť:
 

Zaujímavé je aj to video hneď za tým...
https://www.youtube.com/watch?v=gxAaO2rsdIs
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Pjetro?

Mne tieto riadky moc nehovoria, alebo mi to pripadá, ako niekto rozpráva stále dookola o tom istom a nikto presne nevie o čom...
Vie nám to niekto lepšie
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

vysvetliť?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Zaujma ma jeden matematicky problem. Kebyze zobereme najpesimisticky model a najoptimisticky model. Ma sa ich integral v dlhom horizonte +- rovnat ? Resp kebyze sa rovnaju dokazuje to spravnost modelu ? Nic idem to prepicitat na gulickovom pocitadle.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Kukni si toto, je to strašné...
https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg
Odpovedať Známka: -7.1 Hodnotiť:
 

Za par rokov si spomente na tych zlych konspiratorov.

Ak aj virus pochadza zo zvierata tak celu tuto situaciu vyuziva uzka skupina ludi vo svoj prospech.

Teraz sa ludia zamyslite hlavne nad tym ci tie farebne papiere alebo vase vedomosti vam v podobnej alebo horsej situacii dokazu zachranit zivot a rodinu.

Lebo toto je este slaby odvar katastrofy. Tu neprezije 80 percent ludi lebo okrem nakupovania a sledovania a zabavy ludia nevedia nic. Nepostavia si dom, nezozenu jedlo, nenajdu vodu... nic... lebo socialne siete a nepotrebne prace...
Odpovedať Známka: -4.8 Hodnotiť:
 

ti jebe? sa vrat do stredoveku ak si myslis , ze basic skill ma byt postavenie domu a najdenie vody.
Odpovedať Známka: 2.4 Hodnotiť:
 

Tak ako velmi ti pomoze to, ze vies programovacie jazyky v casoch, keby si nemal prud elektronov do svojich tranzistorov?

Nechap ma zle ale mnoho ludi nema k svojej profesii ani tie basic skill. Preto budu odkazani na pomoc od druhych no ked ti druhi nespravia prebytok asi tazko sa podelia.

Ty mozno sikovny si a mas vedomosti aj z inych oblasti ale to si medzi tymi 20 percentami.

A nehovoriac o tom, ze v zlych casoch si mozes eurami akurat tak kurit.
Odpovedať Známka: -2.3 Hodnotiť:
 

Ty mi pripominas mojho deda co stale hovoril vasa mladez vypnu vam elektrinu a skapete hladom. Ja som dedovy zase povedal ze keby vam dosla nafta do traktorov alebo by prestali vyrabat traktory pokapu hladom....A. Vies co sa stalo ? Hovno stale je elektrina aj nafta. Stare brzdy sa nechcu prisposobit.
Odpovedať Známka: 1.8 Hodnotiť:
 

Neviem koľko rokov má Tvoj dedo, ale tí, starší ako 80 rokov aj niečo pamätajú, aj niečo skúsili. A neboj, oni od hladu nepomrú. Na rozdiel od mladých si poradia aj bez nafty aj bez elektriny. Aj upiecť chlieb, či podojiť kravu, či okopať roľu. To dnešný mladý aj s neviem akým mobilom nedokážu.
Môj dedo a babka si prakticky všetko dorobili a dochovali. Ak prišiel obchodí, autobusík - taká stará RTO a pred tým neviem ako sa to volalo, 1 či 2x za týždeň... Žili úplne na samote, pri nemeckých hraniciach. Východných. Asi kilometer bola "čiara". Ovce, kozy, holuby, zajace, mašuro, kačeny i husi a malá zahrádka, v ktorej v ani rajčiny nestihli dozrieť a už bola zima, ale čosi ovocia, či kúsok zeleniny bolo... A nepotrebovali naftu vôbec na nič. Šečkovica či šrotovník i kosa na ručný pohon. Od skorého rána až do večera. A žili...
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Tí starší ako 80 pomrú na starobu a choroby. Mnohí z nich sú radi keď sa dokážu došmotkať do obchodu a späť domov. Takže v dnešnej dobe by som ich šance prežiť bez liekov (ktoré by bez nafty a elektriky sotva mali) nevidel nejako ružovo.

Aj dnes je kopec mladých šikovných ľudí ktorí zvládajú niekoľko remesiel.
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

Fúha, len s mobilom...
Dedo a babka zomreli 1986 a vtedy už mali dosť rokov...
Odpovedať Známka: -7.5 Hodnotiť:
 

Ani nahodou by nebolo mozne v jeho dobe uzivit par miliard ludi bez traktorov a naftyv vykapali by do 2 rokov na prirodzenu hladinu. O jednotlivcoch nehovorim ktory ltt dokazu uzivit s jednou kravou seba. Bez poonohospodarskej revolucie by tu nebola ani polovicka z nas.
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

Bez dôkazu je pri tak závažných tvrdeniach potrebmé uvádzať aspoň odkaz na záznam z tlačovej konferencie vlády, že je odporúčané, aby každý z par miliard ludi nedisponoval jednou kravou, nakoľko by už krajné priekazne prepadávali cez okraj zeme.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

si si vedomí ze ak sa to vsetko zruti tak ako popisujes tak tu nebudu fungovat ani ziadne zachranne zlozky (policia,vojaci,hasici nemocnice) a ze ci vies pestovat kravy a chovat paradajky ti bude jedno? prezije ten kto bude najviac bezacitny psychopat ktory ti na masti z manželkiných prs uprazi tvoje semeniky na obed
Odpovedať Hodnotiť:
 

fujky
Odpovedať Hodnotiť:
 

prva vec co napadla aj mna po precitani jeho prispevku (len som dal prednost tym paradajkam pred semennikmi)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Po tých rokoch jeho príspevkov sa pýtaš, či mu jebe? Vážne?
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

Chvala ti.

Ty si pre zmenu ten najlepsi priklad cloveka v celom vesmire.

Najdokonalejsia bytost aku vesmir stvoril. Ty si mesias Kvik.

Uz len ten nick aky mas je uzas. Pomenujem tak vsetky svoje deti. Budem im o tebe rozpravat. Budes legenda Kvik. Postaram sa o to.
Odpovedať Známka: -5.6 Hodnotiť:
 

Good job DSL!
Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

serte na to... keď vitím v médiách toho Smatanu z IZP, je mi to už smiešne. ešte som nezažil, že by mu nejaká prognóza vyšla... nevie spočítať ani len dopady aktualizásice liekovej politiky (...čo sú exaktné čísla, keď sa menia doplatky na lieky...), tak čo už v tomto prípade možno očakávať.
to nie je chyba tejto vlády, to je chyba konkrétnych kreténov, ktorých snáď táto vláda čoskoro vymení. ale zatiaľ zjavne lepších nemajú.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

dakujem dsl, davno som sa tak nenasmial. Ste super ! :)
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

Gevorg to myslel dobre, ale pochybil. Ako sa hovori, do tretice vsetko dobre. Tretia predikcia uz bude v poriadku a pan premier sa bude moct zodpovedne rozhodnut. My mu pomozeme celonarodnou anketou.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Tak ci tak bude blackout bratia a sestry !
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

To je skôr vojenský výraz, nie pre civilné riešenia krízy...
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

Terminus "Blackout" sa používa v súvislosti s neriadeným výpadkom elektrickej siete.
Ak chceš takú "románovú štúdiu" blackoutu tak si prečítaj knihu "Overload" od A. Haileya. Ten román sa venuje aj následkom blackoutu ktorý je spôsobený preťažením el. siete.

Nie je to vojenský výraz.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Je to čiste "vojenský" výraz, aby zhasli domácnosti a bola tma, napríklad kvôli nepriateľským, náletom. Ale netuším, či si ho nejako adoptovala nejaká armáda.
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Ja by som tomu aj veril ze je to vojensky vyraz - vela vojakov ma v hlave poriadny blackout ...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Hej? A Ty tam máš čo? Ak si zažil 2 roky, niekde v prdelovicich, nemusíš hneď každého dávať do hnoja.
Odpovedať Známka: -5.2 Hodnotiť:
 

Ze ta to stale bavi maniak ...
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

maniaka baví tu už roky sem nič nepísať, ale nejakého pacha furt baví sa do všelikoho navážať...
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Maniak tu pod x nickmi stale pise rovnake kokotiny. Ked mu niekto aj v dobrej voli sa snazi nieco vysvetlit ,maniak ide stale tie svoje kokotiny a este sa pri tom aj urazi. Vzdy ta prezradi ten styl ktorym sa vyjadrujes, nech si das aj 350ty nick.
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

maniak? a to je do
Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

Roky sem nič nepísať? ach ty blbeček že ti to nieje trápne.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Mne sa pacilo ako Smatana dotrepal na tlacovku ten herny 10 kilovy notebook na ktorom ma asi cele dni ma spustene vypocty raytracingu v Minecrafte...
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

Neviete niekto znacku notebooku, obstaravaciu cenu a konfiguraciu ? Nema to IZP povinnost zverejnovat ? Ved to kupuju za nase prachy, nie ?
Odpovedať Známka: 1.1 Hodnotiť:
 

To iste zaujalo aj mna.
Zaroven ma napadla otazka, ze ci to je jeho pracovny, ci osobny. Ak pracovny, tak chcel by som vidiet kupnu zmluvu a odovodnenie takehoto nakupu.
Tipujem, ze si splnil herny sen za statne. Taky nakup nemal byt nikdy schvaleny.
Zle bolo videt ale vyzeral ako Acer Predator.
Odpovedať Známka: 2.3 Hodnotiť:
 

Alebo nejaky MSI, kazdopadne vyzera na dual fan takze poriadna grafika s RTX a 8GB VRAM zrejme nemoze chybat... Fakt ludkovia a REDAKCIA DSL.SK - nevieme sa dohladat k cene notebooku a konfiguracii ?
Odpovedať Známka: 0.9 Hodnotiť:
 

Ak je to jediny predrazeny nakup tak nech si kupi aj 10 takych:).
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

v slovencine pre peak existuje celkom pekna alternativa vrcholu
Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

apex?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ale to neznie dostatočne kúlovo.
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

Peak je v preklade špička. A to je práve ten rozdiel, v mnohorakosti prekladu do lovenčiny.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

V tomto prípade je úplne jedno či sa použije termín vrchol alebo špička.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

dobra alternativa peaku cize vrcholu by mohol byt aj orgazmus?
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

Od zaciatku som hovoril ze ten model je cely zle. 140tisic ludi je nezmysel pretoze uz teraz by sme museli rata chorych v tisicoch aby sme sa aspon trosku dostali k 140tisicovemu modelu. Takze long story short - tzv analytici nech idu robit do mekacu, robia nabor.
Odpovedať Známka: 1.7 Hodnotiť:
 

Mrkni si toto:
https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg

výsledok hovorí o približne 105 miliónoch...
Odpovedať Hodnotiť:
 

na Slovensku? To ich budeme zvazat? :-O
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Svet...
Slovensko je mel malinkatá krabička, ktorá tam síce môže pohnúť trošku niektorým bodom na krivke, ale v globále je to katastrofa...
A to ešte nezačala Afrika...
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

Koho v dnešnej dobe zaujíma Afrika?
Ak zaujíma teba tak mi napríklad vieš bez toho aby si to vygooglil povedať kedy v Afrike bola najväčšia nákaza eboly a zhruba koľko ľudí bolo nakazených a koľko z nich umrelo?
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Africania nemaju co do huby a napriek tomu sa nezodpovedne rozmnozuju dalej exponencialne. A nie nepomaha tomu vyjadrenie papeza ze by nemali pouzivat kondomy ...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Pomáhajú tomu hlavne xujovia čo im tam roky tlačia humanitárnu pomoc.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Tak si každý z preživších kúpi o telefón naviac, auto na lízing aj manželke a keď sa k tomu pridá ešte nejaký víkendový domček na hypotéku, je katastrofa hneď priekazne zažehnaná.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Niektora manzelka moze pozadovat len ten lizing ked sa uskromni.
Odpovedať Hodnotiť:
 

https://xkcd.com/2289/
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

https://bit.ly/34apTDY
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ako to spustím bez Fásbúku?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Skus porozmýšľať ujo vojak...
Odpovedať Hodnotiť:
 

No poraď, vojak...
Odpovedať Hodnotiť:
 

ked to nejde spustit bez ksichtoknihy, tak tato informacia je zbytocna ...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dna 18.3 som zverejnil na YT video, kde som v prvej polovici kritizoval cely team IZP, ktory pripravoval tuto slataninu a navrhoval ich podmienecne vyhodenie za ten paskvil co vypustili. Cele mi to prislo, ze sa strasne boja zodpovednosti a ich naoptimistickejsi scenar bol uplne mimo realitu, co sa neskor aj potvrdilo.
Vo videu som to nespominal, ale dost mi objasnil neskor pohlad na clenov teamu IZP...podstatna cast z nich sa pisi titulom MSC, pravdepodobny ziskanom na SK pseudoVS a institutoch.
Na rozdiel od neznameho experta z DSL (preco sa na DSL nepodpisuju clanky autorom?) som ja vychadzal vo svojich predpovediach z dostupnych cisiel sirenia sa nakazy v inych krajinach a z dovtedajsich lekarskych zisteni o tom ako sa nakaza siri a koho napada.
Moja predpoved po 20 dnoch bola 300 nakazenych co sa dokonca ukazalo ako prehnane, kedze sme mali cca 220 nakazenych.
https://youtu.be/6u6CwNasfWQ
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Kua...pysi som chcel napisat, nie pisi.
Odpovedať Hodnotiť:
 

dobre by bolo, aby ste sa predstavili, takto vasa sice super analyza posobi ako hoax

Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

Nielen redaktorovi dsl sa zdali tie cisla mimo.
https://mocnedata.sk/vyhrady-k-izp/
Dufam ze sa k tomu smatana vyjadri.
Vsak nie je hanba priznat ze pracoval s velmi pesimistickymi scenarmi.
Hanba je nepriznat si chybu a trvat na svojich tvrdeniach aj ked realita ukazuje ze sa clovek myli.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Kedze autor tam zverejnuje predpoklady podla modelu IZP, ktore opravil o svoje vlastne cisla mozem povedat, ze aj jeho upraveny model je odtrhnuty od reality a to pomerne dost..
Mne u tychto premakanych modelov plnych roznych konstant chyba akakolvek reflexia na realne dianie a uprava koeficientov.
Vo vysledku su moje odhady buducich cisiel len na zaklade sledovanie realnych cisiel z minulosti vo vsetkych statoch vyrazne presnejsie ako tieto maematicke modely.
Odpovedať Hodnotiť:
 

On tam nema svoj vlastny predpokladany vyvoj.
Jediny co ma je ze vzdy pouzije model uradu od aktualneho dna.
Aby ukazal ze proste vladny model je zly.
A inak vsak mu napis. A dohodnite sa na nejakej spolupraci.
Mozete spravit web vlastnej predikcie aj s popismi.
Rozposlete mediam a igor sa zacne potit. :)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Pisal som mu ako je to mozne, ze ja amater s jednou skuskou zo statistiky mam vyrazne presnejsie cisla ako statni, ci komercni statisti...ale neodpovedal do dnesneho dna...asi ma toho moc;o).
Odpovedať Hodnotiť:
 

https://neherlab.org/covid19/
Odpovedať Hodnotiť:
 

Očakávam príchod užívateľa syntaxterror ktorý nielen že opraví túto simuláciu, ale ešte stihne aj vniesť viac svetla a zrozumiteľnosti do tohoto článku.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Predvolebne divadlo zvykne trvat necely rok, tak snad taketo vojnove divadlo uz aj tuto nebude dlhsie trvat.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tazko dnes presne odhadnut ako to cele dopadne, ale takmer naisto viem ze ten chalan z IZP moze na vianocne odmeny zabudnut. Prvy model bol uplny blud a aj ten druhy je blbost.
170 tisic ludi nakazenych a 1000 na ventilacii pri sucasnych opatreniach nebude nikdy, ani polovica z toho a ja ako optimista tipujem maximalne desatinu z tej hodnoty. A riesit tu vrcholne zbytocne a nebezpecne vypinanie krajiny na zaklade vymyslenych grafov je velmi nezodpovedne, a to nemam proti Igorovi nic.
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Ja odhadujem tak 8-tisíc nakazených a nejakých 25 mŕtvych a to beriem do úvahy, ze strategické podniky coskoro zacnu pracovat. Ale hlavne ze je obstaranych mrte plucnych ventilacii. Svojho casu tak nakupovali hasicsku techniku, ved budu povodne a katastrofy.
Odpovedať Hodnotiť:
 

A tento clanok pisal kto?
Odpovedať Známka: 8.2 Hodnotiť:
 

Jasné že trepal do vetra a čísla boli noisens.on tu len skúša jestli to funguje.vidi,že ovce blačia tak je dobre.nedeje sa inak nic.do roboty sa chodí stale takže pohoda.
Odpovedať Hodnotiť:
 

je to jednoduche. to napisal nejaky studak ako semestralku. lenze, skoly zavreli, a teraz to nema kto dokoncit.
Odpovedať Hodnotiť:
 

velmi pekna praca DSL!

DAKUJEME !!!
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

tak ludia dnom i nocou makaju aby vam dali krasny nahodny generator, dokonca s 3 farbickami a vysledok ? Nespokojnost.
Nevdak vladne svetom
Odpovedať Hodnotiť:
 

Strasne dlhe citane. Bude happyend alebo katastrofa?
Jedno je iste, teraz ma Severna Korea pred svetom navrch. Ich karantenu nikto neprekona.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Jasné že trepal do vetra a čísla boli noisens.on tu len skúša jestli to funguje.vidi,že ovce blačia tak je dobre.nedeje sa inak nic.do roboty sa chodí stale takže pohoda.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Netreba to dramatizovat. Tie modely nie sú presne, lebo sú zložené z množstva bulharských konštant. Zároveň vírus mutuje a nákaza sa nesiri lineárne a geograficky zasiahne vždy iba urcite oblasti . Predikcia na dlhšie obdobie ako pár týždňov je ako predpoveď počasia. Takýto vírus tu ešte nebol, nie je dostatok informácií na správny model. Nevieme, či sa nesiri volne vzduchom a ci sa neprenasa na zvieratá a naspäť na ľudí. Dokonca nevieme odhadnúť ani základné R, keďže sa masovo netestovali skupiny ľudí. Všetky štatistiky sú iba orientačné, pretože každý to rieši ako chce, neboli dohodnuté žiadne spoločné pravidlá.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Nesuhlasim s tebou, pretoze mne sa dari predpovedat cisla pomerne dobre dopredu, urcite vyrazne lepsie ako ine predpovede.
Moj rozptyl byva do 10-20%, co je vyrazny rozdiel oproti "profi" predpovediam.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tak daj predpoveď na najbližšie 4 mesiace. Počet pozitívne testovaných, počet hospitalizovaných, počet vyliecenych, počet úmrtí. Stačí aj po týždňoch. Toto nie je o tom, či zajtra nahlásila 20 pozitívnych. Je to o tom, kedy sa nakazí riziková skupina.
Odpovedať Hodnotiť:
 

To vôbec nie je o tom, že kedy sa nakazí riziková skupina. Tou sú nakoniec všetci.
V istom videu to pri súčasnom trende smerovalo k nákaze až miliardy ľudí, okolo 25. mája. Ale niekde sa to zlomí a nestúpa a ustálilo sa sto tomu čo to krásne vysvetľoval a kreslením kriviek ukazoval a ľudské faktory to stopli na nejakých 100-105 miliónov...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ak sa nakazí riziková skupina, začnú umierať ľudia. Vtedy sa opatrenia sprísnia a model sa stáva neaktuálny.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vždy umierajú ľudia!!!
Aká riziková skupina???

Modely rátajú so všeličím. Aj s tým, že po pár dňoch sa nemám či nebudem mať s kým stretávať, preto sa predpokladaná krivka nákazlivosti nezastaví na tej miliarde ale niekde v okolí oných 100 mega. Čož sú neuveriteľné drastické čísla. Do týchto modelov by sa muselo neskutočne kruto zasiahnuť terorom, nie že vychádzať s obmedzením, ale vôbec nevychádzať, ani po tme ani nikam! Proste vojnový stav! Ale ľudia sú paskvili, aj tak by napríklad bleskozvodmi preliezali, či v činžiaku aj balkónmi alebo neviem ako...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Riziková skupina sú starí a chorí ľudia. Ak sa nakazia, nemocnice začnú kolabovat a nasleduje zákaz vychádzania. Takéto opatrenia modely neobsahujú.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tvoje nie, ale tie modely nepoznáš ako fungujú, je tam veľa pre teba neznámych. Ako som už spomenul, nemalo by to neúprosne stúpať k miliarde. Nemocnice kolabujú v preľudnených regiónoch, preto sú aj rôzne vstupy. Neboj, tvoje a všakovaké ďalšie pozície sú podmnožinou mnohých modelových správaní, situácií, len sú tam zhrnuté. Nedá sa totalitne vypichovať iba a len teraz práve tá tvoja. Do leta sa celkom kľudne totiž môže stať, že rizikovou(podľa teba) sa stane napríklad skupina "deti". Ide o ten typ stretávania, dieťa sa možno ľahšie s nákazou vyrovná, ale oveľa viac ľudí - aj rovesníkov môže nakaziť. Takže podľa mňa sú rizikoví momentálne tí mladí, deti ešte len prídu na rad.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vážené dámy , páni. Spomína sa tu model empirický SIR, ktorý rieši tri skupiny obyvateľstva pri epidémie - populácie. Prvá S- to sú vnímaví jedinci , druhá skupina I - infikovaní jedinci a tretia R - uzdravený jedinci ( aj keď tu môžeme pridať aj mrtvych alebo vakcinovaných). V každý deň priebehu epidémie dáva súčet S+I+R= 100% populácie a tak sa dá na základe rôznych koeficientov , ktoré však nikto presne netuší (ktoré sú platné pri nových nákazách) a tieto sa odvodzujú spätne z nákaz analogických (SARS, chrípka), ktoré vieme vypočítať alebo odhadnúť. Takže hovoriť o presných koeficientoch pri COVID , ktoré by nám určili presný nábeh krivky infikovaných je často téoria , môžeme si akurát povedať že priemer bude asi....
ale PODSTATNÉ je , že Vôbec netušíme v ktorom dni priebehu nákazy sa na Slovensku nachádzame ( dnešným testovaním chytáme len cestovateľov a ľudí s klinickými príznakmi - čiže malú skupinu ľudí z kategórie S a I na krivkách SIR).
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ten samotný deň nie je až taký dôležitý. A onak, každá krajina v svoj model a priebeh. Ten je samozrejme sčasti narúšaný okolím, ale aj s tým sa ráta.
Veľké modely sledovali doterajší vývoj nákazy a aj to pomohlo pri zostavovaní akýchkoľvek predpovedí asi najviac.
Odpovedať Hodnotiť:
 

A tie modely sú si v mnohom podobné. Isté je, že obrovsky preľudnené mestá majú exponenciálny nárast nakazených a je u nich aj vyššie percento úmrtnosti, ale prdelky ako Slovensko, sa okrem paštekárne udržia s určitým sklonom na lineárnom raste(+-).
Odpovedať Hodnotiť:
 

ale PODSTATNÉ je , že Vôbec netušíme v ktorom dni priebehu nákazy sa na Slovensku nachádzame ( dnešným testovaním chytáme len cestovateľov a ľudí s klinickými príznakmi - čiže malú skupinu ľudí z kategórie S a I na krivkách SIR). POKIAĽ nezačneme vyšetrovať protilátky a nezisťovať počet ľudí v tretej skupine tak je to celé nanič ( a tuná sa dajú odoberať štatisticky významné vzorky ) a môžno by to odstránili aj dohady o slovenských zázrakoch - infikovaný pacient a celý zdravotnícky personál negatívny na PCR COVID -19 -lebo po prekonaní infekcie ho tam vo výteroch proste už nenájdete a môžete tých zdravotníkov vyšetrovať aj 10 krát za týždeň.....
Odpovedať Hodnotiť:
 

Áno, je to tak. Pre použiteľný model dnes nie sú dostupné parametre. Preto je aktivita DSL chválihodna ohladne potvrdenia nekompetentnych ľudí pracujúcich na štátnom modeli. To ale nemení nič na tom, že sa nedá postaviť presný model.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Pointa toho je že pokiaľ vyšetríme človeka PCR testom a test je negatívny potom bez overenia protilátok nikdy netušíme, či daný človek je v skupine S alebo R. A toto je kardinálny problém ☻ pri ktorom skoro konštanty v modeli blednú na slnku/korone.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Čo je PCR test, ja pod menom PCR poznám akurát najbežnejšiu papriku.
Odpovedať Hodnotiť:
 

PCR = Polymerase chain reaction - je to chemicka reakcia pri ktorej sa velmi rychlo nakopiruje DNA do dostatocneho mnozstva aby sa potom mohla dalej studovat. Pri kazdom kroku sa mnozstvo DNA zdvojnasobi cize ide o exponencialny rast mnozstva DNA, ktore potom mozes studovat. Je to krok pred tym nez zacnes robit sekvenciu DNA kedy tu DNA v podstate rozkuskujes na mensie bloky.
Odpovedať Hodnotiť:
 

A? Nejak mi uniká ako sa z toho zistí korona.
Odpovedať Hodnotiť:
 

ak mas v sebe virus tak jeho DNA najdes vo vytere ktory ti spravia z hrdla. Pokial si uz virus prekonal, tak ten virus tam uz nie je, cize jeho DNA vo vytere nenajdes. Avsak ak si uz virus prekonal tak v tom pripade mas v krvi protilatky. Preto je dolezite robit testy na protilatky aby sa zistilo kolko ludi uz dany virus prekonalo.
Odpovedať Hodnotiť:
 

DNA má 15 nm, ako to teda funguje?
Odpovedať Hodnotiť:
 

vsetkych idiotov z IZP poslat sit ruska !!!
Odpovedať Hodnotiť:
 

a tvrdo kritizoval, ze nemame modely, nic :D
Odpovedať Hodnotiť:
 

IZP zvrejnilo odpoved na kritiku.
https://dopice.sk/ofO
Dufam ze treti model bude uz fakt dobry.
A som rad ze kritiku si pripustili a normalne odpovedali.
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

Ked sa na Velku noc opovazi vyjst von, tak sa nedostane po vajciach ale pri najlepsom gulka do hlavy miesto legalneho vypalneho za nedodrzanie domaceho vazenia. Na Velku noc nie len Jezisa Krista mohli oficialne zabit. Kam nemoze cert posle zenu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

posielam IZP kvety v dobrom samozrejme a len imaginárne, keďže teta Anka ich nemôže pripraviť.
Odpovedať Hodnotiť:
 

kto je autor textu?
Odpovedať Hodnotiť:
 

prečo je celý písaný slovensky, ale slovo pre vrchol, špičku, hrot musí byť písané anglicky ? Veď máme dosť vlastných slov. Ale inak dobrá analýza. Hneď som vedel, že tá prvá predpoveď je nejaká čudná.
Odpovedať Hodnotiť:
 

To máš ako ten Matovičov "blackout".
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ani Matovič nemôže poslať čiernych von, lebo by to bolo rasistické, a naviac sú teraz čierni dnu v karanténe
Odpovedať Hodnotiť:
 

Súkromníci hejtujú štát, štát hejtuje súkromníkov a pritom my slováci sme šuplikanti, amatéri a hochštapleri všetci do jedného. Možno to máme ešte v génoch po zbojníkoch, komunistoch a pastieroch dobytka, možno na to ideme zle a mali by sme byť špička v hejtovaní, závidení a škodení.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Isteže, keď to robil samozvaný tiežvedec Robert Mistrík, ktorý „hodinu zaprevádzal štatistické balíky“, aby jediné, čo sa mu z toho podarilo vyčítať, bolo to, že všetci sú neschopní babráci a zlodeji.

Veda na úrovni Mistríka. Potom sa nečudujme.

Avšak pri týchto odhadoch sa nedá dopredu odhadnúť, že keď odporučíš či nariadiš obyvateľstvu nosenie rúšok, na koľko, teda do akej miery, to naozaj aj poslúchne.

Že to ľudia pochopili, začali to brať vážne a osvojili si hneď všetky odporúčané opatrenia, bolo príjemným prekvapením.
Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

Nie len svetove dejiny sa opakuju, tak by sa mohlo vymysliet, ze nezabudnut mat aj pri pohybe vonku zase sest cipu hviezdu. Hlavne, ze krok dopredu a dva kroky dozadu, tak feudalizmus to isti a nie zase socializmus miesto kapitalizmu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

miliardove skody na ekonomike, desiatky tisicov ludi bez prace, plna prdel zvysenych mentalnych a zdravotnych problemov...ale zodppovednost nula bodov. keby sme mali vojnu tak skoncime lepsie. za toto nie do basy, ale na gilotinu.
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár